Thursday, 07 January 2016 18:51

Halinski Model Kartonowy 07 / 1992 yaponski ciezki krazownik Nachi - heavy cruiser of the "Myoko" Japanese Imperial Navy

The model of paper for gluing

Halinski Model Kartonowy 07 / 1992 japonski ciezki krazownik Nachi - heavy cruiser of the "Myoko" Japanese Imperial Navy

Format: ZIP A3
Scale: 1: 200
Total pages: 18
Sheets with patterns: 14
Resolution: 300DPI